NEPERIODAJXO  N-ro 18a  Majo, 1999

HIROSE Sxinjxi  E-mail ID:

o o o o o o

 

Tre longa tempo forpasis post la lasta publiko de gNeperiodajxoh.  Lasta n-ro, 17a, estis publikigita en Januaro, 1989.  10 jaroj antauxe !

 

Mi sendos cxi n-ron al malnovaj adresoj trovigxas en mia malnova adres-libro.  Mi ne certas ke tiuj adresoj estas utila en cxi tagoj.

 

Mi volas uzi ret-mesagxon por sendi mian gazeton.  Do se vi havas vian ret-adreson, volu informi al mi tion.  Ret-mesagxo estas tre utila por internacia konmunikado.

 

Volu viziti mian TTT pagxon.  Tio havas etan pagxon verkita en Esperanto.  Plej parte skribita en la Japana lingvo, mia ptrina lingvo.

Mia leter-gazeto gNeperiodajxoh en la Japana nombris 101an n-ron en cxi Majo.

 

*SINPREZENTO*

Mi laboras en privata Patent-adovokata oficejo kiel oficisto dum du dekoj da jaroj traktante komerc-makajn aferojn.  Nasigxis en Aprilo de 1949.  Havas Edzinon kaj tri knabojn: 14 jaraga filo, 11 jara filino kaj 7 jara filo.  Mi esperantistigxis en 1974, ekpublikis leter-gazeton ekde 1975, n-ro 12a estis publikigita en 1978, kaj poste mi estas dormanta en esperanta kampo dum 2 dekoj da jaroj.  Post komencis uzi ret-mesagxon, mi ekvolis uzi Esperanto denove en komunikado.

 

o o o o o

This is an English page of gNeperiodajxoh.

NONPERIODICAL  No. 18  May 1999

o o o o o

 

From this issue I added an English page to my personal magazine gNeperiodajxoh. gNeperiodajxoh means in Esperanto that hNot regularly published printingh, and English translation should be gNonperiodicalh.  gNonperiodicalh is the name of my personal magazine and also the name of my Home page in WWW.  My home page also has a page written in English.  I add English page for wider communication.  Esperanto is preferable for me, since it is easier than English to write and read, and there is no disadvantage for non-native speaker.  But I will accept your message in English, same as Esperanto.